Courses

קורסי חובה מסלוליים:

קוד קורס

שם קורס

מרצה

הרצאה

מעבדה

86-807-01

מבוא לננו טכנולוגיה

פרופ' גרעיני

2

 

86-908-01

סמינריון בתחום הננו טכנולוגיה (בשנה ב' של התואר בלבד)

ד"ר אורית שפי

1

 

86-816-01

מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה (מוגבל ל 18 מקומות ורק לתלמידים הרשומים למסלול זה)  יש לקבל אישור אצל יעל במשרדי המכון ועם האישור להירשם ידנית במחלקה לפיזיקה.

ד"ר בינה קליסקי

 

 

 

קורסי בחירה מסלוליים:
שלוש נקודות זכות לכל התואר. ניתן יהיה ללמוד קורסים ממחלקות שונות.

קוד קורס

שם קורס

מרצה

הרצאה

פיזיקה

86-846-01

שיטות ניסיוניות מתקדמות

ד"ר שטרן

2

86-327-01

ביו-פיזיקה של ממברנות ופולימרים - לא מתקיים בתשע"ז

 

1

86-895-01

ביו-פיזיקה וננו-פוטוניקה

פרופ' גרעיני

1.5

86-860-01

מגנטיות וחומרים מגנטיים- לא מתקיים בתשע"ז

פרופ' קליין

1

86-844-01

פיסיקה של התא החי  – לא מתקיים בתשע"ז

פרופ' רבין

1.5

86-840-01

אופטיקה קוונטית- לא מתקיים בתשע"ז

ד"ר פאר

1.5

86-892-01

מיקרוסקופיית הדמייה אופטית- לא מתקיים בתשע"ז

פרופ' גרעיני

1.5

כימיה

84-357-01

מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים

ד"ר גופר

1

84-855-01

כימיה של קולואידים

פרופ' מסתאי

1

84-901-01

מבוא לננו חומרים

ד"ר    נוקד

1

 84-354-01

מבוא למצב מוצק בכימיה

ד"ר   נסים

1.5

 84-943-01

ננו חומרים במתקנים להמרת אנרגיה- לא מתקיים בתשע"ז

ד"ר זייתון

1

84-857-01

אנליזה של פני השטח – תיאוריה ואפליקציה

ד"ר גופר

1

84-906-01

ננו חומרים בעלי תכונות אופטיות- לא מתקיים בתשע"ז

ד"ר טישלר

1

84-900-01

קינטיקה של חומרים

ד"ר נסים

1.5

מדעי החיים

80-804-01

ביולוגיה בשדה הננו-טכנולוגיה– לא מתקיים בתשע"ז

ד"ר ברדע

1

80-520-01

הגרעין - מבנה ותפקוד

ד"ר שב-טל

1

80-367-01

עולם ה - RNA

פרופ' מיכאלי

1

80-387-01

תהליכים חברתיים בחיידקים

ד"ר בנין

1

80-336-01

נוירו פיזיולוגיה אינטגרטיבית- לא מתקיים בתשע"ז

פרופ' זיסווין

2

80-357-01

וירולוגיה כללית ומולקולארית

פרופ' שריד

1

80-513-01

ביו-אינפורמטיקה

פרופ' אונגר / ד"ר עופרן/ ד"ר לבנון

1

80-519-01

בקרת גדילה ותמותה של תאים

פרופ' גינזברג

1

80-862-01

ניתוח והצגת תוצאות מדעיות – לא מתקיים בתשע"ז

פרופ' נוימן

1

80-382-01

ביו-כימיה פיסיקלית

ט.נ

2