Courses

קורסי חובה מסלוליים:

קוד קורס

שם קורס

מרצה

הרצאה

מעבדה

86-807-01

מבוא לננו טכנולוגיה (יש לשים לב שהקורס מתקיים פעם בשנתיים)

פרופ' גרעיני

2

 

86-816-01

מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה (מוגבל ל 18 מקומות ורק לתלמידים הרשומים למסלול זה)  יש לקבל אישור אצל יעל במשרדי המכון ועם האישור להירשם ידנית במחלקה לפיזיקה.

ד"ר בינה קליסקי

 

2

 
 

קורסי בחירה מסלוליים:
שלוש נקודות זכות לכל התואר. ניתן יהיה ללמוד קורסים ממחלקות שונות.

קוד קורס

שם קורס

מרצה

הרצאה

פיזיקה

86-846-01

שיטות ניסיוניות מתקדמות

ד"ר שטרן

2

86-327-01

ביו-פיזיקה של ממברנות ופולימרים

 

1

86-895-01

ביו-פיזיקה וננו-פוטוניקה

פרופ' גרעיני

1.5

86-860-01

מגנטיות וחומרים מגנטיים

פרופ' קליין

1

86-844-01

פיסיקה של התא החי 

פרופ' רבין

1.5

86-840-01

אופטיקה קוונטית

ד"ר פאר

1.5

86-892-01

מיקרוסקופיית הדמייה אופטית

פרופ' גרעיני

1.5

86-785-01

אופטיקה לא לינארית

ד"ר שרון שוורץ

1.5

כימיה

84-357-01

מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים

ד"ר גופר

1

84-855-01

כימיה של קולואידים

פרופ' מסתאי

1

84-910-01

קינטיקה של חומרים ב

ד"ר נסים

1

 84-354-01

מבוא למצב מוצק בכימיה

ד"ר  נסים

1.5

 84-943-01

ננו חומרים במתקנים להמרת אנרגיה

ד"ר זיתון

1

84-857-01

אנליזה של פני השטח – תיאוריה ואפליקציה

ד"ר גופר

1

84-906-01

ננו חומרים בעלי תכונות אופטיות

ד"ר טישלר

1

84-900-01

קינטיקה של חומרים 1

ד"ר נסים

1.5

84-944-01

אנליזת חומרים בעזרת קרן יונים

ד"ר אולגה גירשביץ

2.5

מדעי החיים

80-804-01

ביולוגיה בשדה הננו-טכנולוגיה

ד"ר ברדע

1

80-520-01

הגרעין - מבנה ותפקוד

ד"ר שב-טל

1

80-367-01

עולם ה - RNA

פרופ' מיכאלי

1

80-387-01

תהליכים חברתיים בחיידקים

ד"ר בנין

1

80-336-01

נוירו פיזיולוגיה אינטגרטיבית

פרופ' זיסווין

2

80-357-01

וירולוגיה כללית ומולקולארית

פרופ' שריד

1

80-513-01

ביו-אינפורמטיקה

פרופ' אונגר / ד"ר עופרן/ ד"ר לבנון

1

80-519-01

בקרת גדילה ותמותה של תאים

פרופ' גינזברג

1

80-862-01

ניתוח והצגת תוצאות מדעיות

פרופ' נוימן

1

80-382-01

ביו-כימיה פיסיקלית

ט.נ

2